Szukaj

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na Instagramie

(„Konkurs”)

1. Organizatorem Konkursu jest PER TY Edyta Mularz, 32-020 Wieliczka, ul. Tadeusza Korpala 5a/1, REGON: 386350206, NIP: 7352796415, (dalej „Organizator”).

2. Sponsorem nagród w Konkursie i administratorem danych osobowych w rozumieniu

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182

ze zm.) jest Organizator, który zgodnie z art. 31 ust. 1 ww.

ustawy, powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji i

przeprowadzenia Konkursu.

3. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa").

Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.

Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem

Konkursu.

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym

regulaminem (dalej „Regulamin”).

5. Konkurs trwa od 7.08.2020 r. od godziny 15:00 do 10.08.2020 r. do godziny 23:59 czasu

polskiego.

6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):

1) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,

2) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające

ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą

ich opiekuna prawnego,

3) nie są pracownikami Organizatora lub Sponsora a także ich małżonkami, powinowatymi w

linii prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.

7. Warunki udziału w Konkursie:

1) Uczestnik musi zostać posiadać lub założyć konto

na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil per_ty.pl pod linkiem

https://instagram.com/per_ty.pl i pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie konkursowe: "Ile ważyły kosmetyki wysłane w pierwszym miesiącu działalności per-ty.pl".

2) Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi. W przypadku udzielenia przez Uczestnika więcej niż jednej odpowiedzi, pod uwagę będzie brana ta, która została udzielona jako pierwsza.

8. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, która oceniając zgłoszenia

weźmie pod uwagę 3 pierwsze komentarze będące najbliżej prawidłowej odpowiedzi.

9. Nagrody przewidziane w konkursie to:

3 zestawy kosmetyków (olej + hydrolat) dobrane indywidualnie do potrzeb skóry Uczestnika o wartości nie przekraczającej 70 zł (dalej „Nagroda”).

10. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

Wysłanie nagrody nastąpi po przesłaniu przez Uczestnika adresu wysyłkowego.

11. Wyniki zostaną ogłoszone 11.08.2020 r. pod postem konkursowym,

zamieszczonym na stronie: https://instagram.com/per_ty.pl . Nagrodzeni Uczestnicy

zostaną „otagowani” (oznaczeni) w komentarzu (nick z serwisu Instagram).

12. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,

naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne

z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym mowa w ust.

7 powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za

obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych

obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy

związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem,

godzące w odczucia religijne, jak również komentarze o charakterze komercyjnym (reklama), a

ponadto komentarze, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy

Regulamin.

13. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

14. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i

udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód

reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający ją Uczestnik zostanie

poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie z

postanowieniami Regulaminu.

15 . Nagroda w Konkursie stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 j.t. ze zm.). Do

Nagrody, zostanie dołożona dodatkowa nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej

podatkowi należnemu od łącznej wartości Nagrody, która zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2012

r. poz. 361 j.t. ze zm.) zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego

podatku dochodowego i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.

16. Regulamin Konkursu jest dostępny pod linkiem: https://per-ty.pl/strona/regulamin-konkursu w

trakcie trwania Konkursu.

17. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też

sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub

Instagram.

18. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie

roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

19. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz

akceptuje jego treść.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego.

21. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie

naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj